Inleiding

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten persoonsgegevens (hierna ook “gegevens” genoemd) die wij van u verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door ons, zowel in het kader van de levering van onze diensten als, in het bijzonder, op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als “Online Aanbod”).
De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.
Status: 25 november 2021

Verantwoordelijk

Fitpartner Benelux Het Boerrigter 12 7582 DA Losser Nederland
Personen bevoegd om te vertegenwoordigen: Ronny Groeneveld
E-mailadres: info@fitpartner.nl.

Overzicht van de verwerkingsactiviteiten

In het volgende overzicht wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van hun verwerking, en wordt verwezen naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Gebeurtenisgegevens (Facebook) (“Gebeurtenisgegevens” zijn gegevens die door ons aan Facebook kunnen worden doorgegeven, bijv. via Facebook Pixel (via apps of andere middelen), en betrekking hebben op personen of hun handelingen; de gegevens omvatten bijv. informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, installaties van apps, aankopen van producten, enz. Evenementgegevens worden verwerkt om doelgroepen te creëren voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Evenementgegevens omvatten niet de eigenlijke inhoud (zoals geschreven commentaren), geen login-informatie en geen contactinformatie (d.w.z. geen namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gegevens over evenementen worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de daaruit gevormde doelgroepen met de verwijdering van onze Facebook-account).
 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. gegevens in onlineformulieren).
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Contractgegevens (bv. voorwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokkenen

 • Communicatiepartners.
 • Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking
 • Conversiemeting (meten van de doeltreffendheid van marketingactiviteiten).
 • Direct marketing (bv. per e-mail of post).
 • Feedback (bv. verzamelen van feedback via onlineformulier).
 • Marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (b.v. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).

Relevante rechtsgrondslag

Hieronder volgt een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de GDPR, nationale regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing kan zijn in het land waar u of wij woonachtig of woonachtig zijn. Mochten in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen.
 • Uitvoering van een overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
 • Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO) – De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de wet, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsook met de verschillende waarschijnlijkheden van het optreden en het niveau van bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.
De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, alsmede van de toegang tot, de invoer van, de openbaarmaking van, de waarborging van de beschikbaarheid van en de scheiding tussen de gegevens. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromissen te waarborgen. Voorts houden wij bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, via het ontwerp van de technologie en via gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Verstrekking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens worden doorgegeven aan andere organen, ondernemingen, juridisch zelfstandige organisatie-eenheden of personen, of dat ze aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met name passende contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens met de ontvangers van uw gegevens.

Verwerking van gegevens in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, zal dit alleen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte verwerken of laten wij gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door middel van zogenoemde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften gewist zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet meer van toepassing zijn (bv. indien het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of de gegevens voor het doel niet meer nodig zijn).
Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, blijft de verwerking ervan beperkt tot die doeleinden. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.
Onze kennisgevingen inzake gegevensbescherming kunnen ook nadere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang heeft bij de respectieve verwerkingen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Het voornaamste doel van een cookie is informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een onlinedienst. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld taalinstellingen op een website, aanmeldingsstatus, een winkelwagentje of de plaats waar een video werd bekeken, omvatten. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bv. waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identifiers, ook bekend als “gebruikers-ID’s”).

De volgende cookietypes en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor het meten van het bereik of voor marketingdoeleinden in een dergelijk cookie worden opgeslagen.
 • First-party cookies: First-party cookies worden door onszelf geplaatst.
 • Cookies van derden (ook: third-party cookies): Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bv. om logins of andere gebruikersinputs op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistische, marketing- en personalisatiecookies: Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmetingen en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op individuele websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenstemt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel “tracking” genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Voor zover wij cookies of “tracking”-technologieën gebruiken, zullen wij u daarover afzonderlijk informeren in onze verklaring inzake gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij u om toestemming vragen. Indien dit het geval is en u instemt met het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw uitdrukkelijke toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij de bedrijfsvoering van ons online-aanbod en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Opslagperiode: Indien wij u geen expliciete informatie verstrekken over de opslagperiode van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), kunt u ervan uitgaan dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van de vraag of de verwerking op toestemming of op wettelijke toestemming is gebaseerd, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de door u gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met behulp van cookie-technologieën (samen “opt-out” genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijv. door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online-aanbod kan beperken). Tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan ook bezwaar worden aangetekend via verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kunt u verdere instructies krijgen over hoe u bezwaar kunt maken in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookie-gegevens op basis van toestemming: Wij gebruiken een cookie-toestemmingsbeheerprocedure, in het kader waarvan de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of de in de cookie-toestemmingsbeheerprocedure genoemde verwerking en aanbieders, kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden herroepen. De verklaring van toestemming wordt opgeslagen om het verzoek niet te hoeven herhalen en om de toestemming te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden aan de serverzijde en/of in een cookie (een zogeheten opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Behoudens individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan tot twee jaar bedragen. Hier wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners), alsmede de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gewettigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Beheer van contacten en verzoeken om inlichtingen

Wanneer wij contact met u opnemen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), alsmede in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de aanvragende personen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

De beantwoording van contactverzoeken en het beheer van contact- en vraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties geschieden om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken, en voorts op basis van de legitieme belangen bij de beantwoording van verzoeken en het onderhouden van gebruikers- of zakenrelaties.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Gewettigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Webanalyse, monitoring en optimalisering

Webanalyse (ook wel “bereikmeting” genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons online-aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van de bereiksanalyse kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welk tijdstip ons online-aanbod of de functies of inhoud daarvan het vaakst worden gebruikt of tot hergebruik uitnodigen. Evenzo kunnen we begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.
Naast webanalyse kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online-aanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.
Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (een zogenaamde “cookie”) of soortgelijke procedures worden gebruikt met hetzelfde doel. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites en daar gebruikte elementen en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.
Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisering geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen met het oog op de respectieve procedures.
Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Indien wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van de derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op grond van onze rechtmatige belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: meting van het bereik (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), profielen met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gewettigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor onlinemarketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of het tonen van reclame- en andere inhoud (samen “inhoud”) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en het meten van de doeltreffendheid ervan.
Voor deze doeleinden worden zogeheten gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogeheten “cookie”) of soortgelijke procedures gebruikt, waarmee de informatie over de gebruiker die relevant is voor de presentatie van de voornoemde inhoud, wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.
Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van het onlinemarketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de aanbieders van de online-marketingprocedures de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.
De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen in het algemeen ook later op andere websites die van dezelfde online-marketingprocedure gebruik maken, worden gelezen en met het oog op de weergave van inhoud worden geanalyseerd, alsmede met verdere gegevens worden aangevuld en op de server van de aanbieder van de online-marketingprocedure worden opgeslagen.
Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online-marketingprocedure gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt aan de voornoemde gegevens. Wij verzoeken u er nota van te nemen dat gebruikers aanvullende overeenkomsten met de aanbieders kunnen aangaan, bijvoorbeeld door hun toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.
In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online-marketingprocedures hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.
Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.
Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Indien wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op grond van onze rechtmatige belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.
Met behulp van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies, voor de overdracht van gebeurtenisgegevens of contactgegevens door middel van interfaces in apps) is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan deze gebruikers op Facebook en binnen de diensten van de met Facebook samenwerkende partners (het zogenaamde “Audience Network” https://www.facebook) weer te geven. com/audiencenetwork/ ), die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of ZGll YmVzdGltbXRl TWVya21hbGU= KHouQi4= SW50ZXJlc3Nl YW4= YmVzdGltbXRlbg== VGhlbWVu b2Rlcg== UHJvZHVrdGVuLA== ZGll YW5oYW5k ZGVy YmVzdWNodGVu V2Vic2VpdGVu ZXJzaWNodGxpY2g= d2VyZGVuKQ== YXVmd2Vpc2VuLA== ZGll d2ly YW4= RmFjZWJvb2s= w7xiZXJtaXR0ZWxu KHNvZ2VuYW5udGU= IkN1c3RvbQ== QXVkaWVuY2Vz4oCcKS4= TWl0 SGlsZmU= ZGVz RmFjZWJvb2stUGl4ZWxz bcO2Y2h0ZW4= d2ly YXVjaA== c2ljaGVyc3RlbGxlbiw= ZGFzcw== dW5zZXJl RmFjZWJvb2stQWRz ZGVt cG90ZW50aWVsbGVu SW50ZXJlc3Nl ZGVy TnV0emVy ZW50c3ByZWNoZW4= dW5k bmljaHQ= YmVsw6RzdGlnZW5k d2lya2VuLg== TWl0 SGlsZmU= ZGVz RmFjZWJvb2stUGl4ZWxz a8O2bm5lbg== d2ly ZmVybmVy ZGll V2lya3NhbWtlaXQ= ZGVy RmFjZWJvb2stV2VyYmVhbnplaWdlbg== ZsO8cg== c3RhdGlzdGlzY2hl dW5k TWFya3Rmb3JzY2h1bmdzendlY2tl bmFjaHZvbGx6aWVoZW4s aW5kZW0= d2ly c2VoZW4s b2I= TnV0emVy bmFjaA== ZGVt S2xpY2s= YXVm ZWluZQ== RmFjZWJvb2stV2VyYmVhbnplaWdl YXVm dW5zZXJl V2Vic2VpdGU= d2VpdGVyZ2VsZWl0ZXQ= d3VyZGVu KHNvZ2VuYW5udGU= IktvbnZlcnNpb25zbWVzc3VuZ+KAnCku
– Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebeurtenisgegevens (Facebook) (“gebeurtenisgegevens” zijn gegevens die bijv. via Facebook Pixel (via apps of op andere manieren) door ons aan Facebook kunnen worden doorgegeven en betrekking hebben op personen of hun handelingen; Gegevens omvatten bijv. Evenementgegevens worden verwerkt om doelgroepen te creëren voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Evenementgegevens omvatten niet de eigenlijke inhoud (zoals geschreven commentaren), geen login-informatie en geen contactinformatie (d.w.z. geen namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de daaruit gevormde doelgroepen met de verwijdering van onze Facebook-account).
• Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
• Doeleinden van de verwerking: marketing, profilering met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen), remarketing, conversiemeting (meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen), doelgroepvorming, doelgroepcreatie (bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).
• Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
• Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Rechtmatige belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
• Mogelijkheid van verzet (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de aan de aanbieders geboden mogelijkheden van verzet (de zogenaamde “opt-out”). Als er geen expliciete opt-out optie is gespecificeerd, hebt u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Daarom bevelen wij de volgende aanvullende opt-out-opties aan, die in het kort voor de respectieve regio’s worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.
Gebruikte diensten en dienstverleners:
– 925614849.9836066 1345914296.6504855 828999310.3207548 475219569.1350614 53374876705 1600661411.2410715 1591540721.0600343 1241309769.4765217 1940167503.9287672 755217167. 0016052 1613044810.4086294 10951926151.571428 3890493434.7077923 846979554.6150442 504644060.12885153 3381595278.944 4524523324.548148 780460738.4109589 2106658468.2424943 892317609.8355705

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)
Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.
Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van de gebruikers af te dwingen.
Voorts worden gebruikersgegevens gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).
Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt.
Wat verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen betreft, willen wij er tevens op wijzen dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Als u nog hulp nodig heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.
Facebook pagina’s: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet verder verwerken) van gegevens van bezoekers van onze Facebookpagina (zgn. “fanpagina”). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waar zij interactie mee hebben, of de acties die zij ondernemen (zie onder “Dingen die u en anderen doen en verstrekken” in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die gebruikers gebruiken (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder “Apparaatinformatie” in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het Facebook Data Policy onder “Hoe gebruiken wij deze informatie?”, verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analytische diensten, genaamd “Page Insights”, te leveren aan beheerders van Pagina’s om hen inzicht te geven in hoe mensen omgaan met hun Pagina’s en met de inhoud die daaraan is gekoppeld. Wij hebben met Facebook een speciale overeenkomst gesloten (“Page Insights Information”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkene te eerbiedigen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld rechtstreeks informatie- of verwijderingsverzoeken aan Facebook kunnen richten). De rechten van de gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Meer informatie is te vinden in de “Informatie over pagina-inzichten” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
• Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers), gegevens over de inhoud (bv. gegevens die zijn ingevuld op onlineformulieren), gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
• Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
• Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie, feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier), marketing.
• Rechtsgrondslag: Gewettigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Gebruikte diensten en dienstverleners:
• Facebook pagina’s: Profielen binnen het sociale netwerk Facebook; dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; website: https://www.facebook.com; verklaring gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; modelcontractbepalingen (ter waarborging van het niveau van gegevensbescherming bij verwerking in derde landen): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; contract voor de verwerking van bestellingen: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid
Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra de wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een handeling van medewerking van uw kant vereisen (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.
Waar wij in deze privacyverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties vermelden, gelieve er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en gelieve de gegevens te controleren alvorens contact met ons op te nemen.

Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene heeft u verschillende rechten op grond van de GDPR, met name die welke zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:
• Recht van bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.
• Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken.
• Recht op informatie: U hebt het recht te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede om nadere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
• Recht op correctie: U hebt het recht om, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd.
• Recht op wissing en beperking van de verwerking: U hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om onverwijlde wissing van de gegevens die op u betrekking hebben of, als alternatief, te verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de wet.
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht uw gegevens, die u ons hebt verstrekt, overeenkomstig de wettelijke voorschriften in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, of te verlangen dat deze aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen.
• Klacht bij een toezichthoudende autoriteit: onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de vereisten van de GDPR.

Definities
In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in deze Privacymededeling worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en in de eerste plaats gedefinieerd in artikel 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen daarentegen zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen ze te begrijpen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.
• IP-maskering: “IP-maskering” is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, worden geschrapt zodat het IP-adres niet meer kan worden gebruikt om een persoon uniek te identificeren. IP-masking is dan ook een middel om verwerkingsprocedures te pseudonimiseren, met name bij onlinemarketing.
• Conversiemeting: Conversiemeting (ook wel “evaluatie van bezoekacties” genoemd) is een procedure die kan worden gebruikt om de doeltreffendheid van marketingmaatregelen te bepalen. Daartoe wordt op de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden meestal een cookie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, die vervolgens op de doelwebsite weer wordt opgehaald. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die wij op andere websites hebben geplaatst, succes hebben gehad.
• Persoonsgegevens: “persoonsgegevens” betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
• Profielen met informatie over de gebruiker: De verwerking van “profielen met gebruikersgegevens”, kortweg “profielen”, omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan het gaan om verschillende gegevens betreffende demografische gegevens, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en de inhoud ervan, enz. Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
• Bereikmeting: Bereikmeting (ook bekend als webanalyse) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van een online-aanbod te evalueren en kan het gedrag of de belangstelling van bezoekers voor bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor analyse van het bereik worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
• Remarketing: “Remarketing” of “retargeting” is wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was, om de gebruiker op andere websites aan deze producten te herinneren, bijvoorbeeld in advertenties.
• Verantwoordelijke voor de verwerking: Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
• Verwerking: onder “verwerking” wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, analyseren, opslaan, doorgeven of wissen ervan.
• Doelgroepvorming: Wij spreken van doelgroepvorming (of “custom audiences”) wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, b.v. het tonen van advertenties. Zo kan bijvoorbeeld op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of in de online winkel waar hij of zij de producten heeft bekeken. Op zijn beurt spreekt men van “lookalike audiences” (of soortgelijke doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn aangemaakt. Cookies en web beacons worden over het algemeen gebruikt voor het creëren van Custom Audiences en Lookalike Audiences.
Gemaakt met gratis Datenschutz-Generator.de door Dr. Thomas Schwenke